Hil, Lle a Chenedl yn y DU

Cyfarfod Llawn 

Mae hunaniaeth genedlaethol Prydain wedi'i chwestiynu dros y degawd diwethaf. Amlygwyd ei natur luniedig a bregus gan fudiadau gwleidyddol fel Black Lives Matter, a munudau cyfansoddiadol fel y refferenda ar Brexit ac annibyniaeth yr Alban. Caiff perfformiadau pob dydd o Brydeindod eu herio hefyd wrth i gymunedau amrywiol gofnodi eu profiadau eu hunain o ymgysylltu ac ymyleiddio. Meysydd allweddol o her yw cerfluniau ac enwau strydoedd. Felly hefyd ddeddfu a dod i farn ar fewnfudo, lloches, tai ac effaith COVID-19. Mae tynnu ac ailenwi, gwerthuso ac addysg, yn gwneud cyfraniad hil ac ymerodraeth i hunaniaeth genedlaethol yn gyhoeddus. Mae'r bwrdd crwn hwn yn myfyrio ar ganlyniadau'r mudiadau a'r munudau hyn yng Nghymru ac ar draws y DU.

Gaynor Legall

Tiger Bay and the World

Mae Gaynor Legall yn hynod falch o'i gwreiddiau yn tyfu i fyny yn ardal amlddiwylliannol, aml-grefyddol Caerdydd a elwid ar un adeg yn Tiger Bay, ardal sydd wedi'i difrïo a'i chamddeall yn fawr gan y gymuned ehangach. Arweiniodd ei chyfnodau fel Nyrs Meithrin, Nyrs Gofrestredig y Wladwriaeth a gweithiwr cymdeithasol at swyddogaethau uwch yn canolbwyntio ar bolisi cymdeithasol. Gaynor oedd y Cynghorydd Dinas Ddu cyntaf yng Nghymru. Fel un o sylfaenwyr Gwrth-Apartheid Cymru, helpodd i dyfu’r sefydliad o grŵp yng Nghaerdydd i ymgyrch genedlaethol. Gan gydweithio â phobl o'r un anian, sefydlodd sawl sefydliad gwirfoddol gan gynnwys FullEmploy Wales (sefydliad swyddi a hyfforddiant ar gyfer ieuenctid dinasol), AWETU (elusen iechyd meddwl Du) a BAWSO (y sefydliad trais domestig Du gyntaf yng Nghymru). Gaynor yw cadeirydd The Heritage & Cultural Exchange, sefydliad cymunedol sy'n ceisio croniclo'r dreftadaeth yn llawn ynghyd ag amrywiaeth ddiwylliannol Tiger Bay a Dociau Caerdydd, a'i dwyn i'r byd. Ar hyn o bryd mae hi’n arwain grŵp tasg a gorffen Llywodraeth Cymru yn archwilio henebion cyhoeddus, enwau strydoedd ac adeiladau sy’n gysylltiedig ag agweddau ar hanes Du Cymru. Gan ganolbwyntio ar y fasnach gaethweision a'r Ymerodraeth Brydeinig mae hefyd yn cyffwrdd â chyfraniadau hanesyddol pobl o dreftadaeth Ddu i fywyd Cymreig.

Dr Nadine El-Enany

Birkbeck, Prifysgol Llundain

Mae Nadine El-Enany yn Uwch-ddarlithydd yn y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith Birkbeck ac yn Gyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil ar Hil a'r Gyfraith. Mae Nadine yn dysgu ac yn ymchwilio ym meysydd ymfudo a chyfraith ffoaduriaid, cyfraith yr Undeb Ewropeaidd, protest a chyfiawnder troseddol. Mae hi wedi cyhoeddi’n eang ym maes cyfraith lloches a mewnfudo’r UE. Mae ei phrosiect ymchwil cyfredol a ariennir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme yn canolbwyntio ar gwestiynau hil a chyfiawnder troseddol a chymdeithasol ar achosion marwolaeth mewn dalfa. Mae Nadine wedi ysgrifennu ar gyfer y Guardian, Blog LRN, Blog Pluto, Blog Verso, Open Democracy, Media Diversified, Left Foot Forward a Critical Legal Thinking. Cyhoeddwyd ei llyfr (B)ordering Britain: law, race and empire gan Wasg Prifysgol Manceinion ym mis Chwefror 2020.

009-0011-005 1930 children at school .jp

Image: 1930's school infant group, accessed via The Heritage & Cultural Exchange Archive