Hawliau Dynol, Cyfiawnder Cymdeithasol a COVID-19 

Cyfarfod Llawn Agoriadol

Mae pandemig COVID-19 yn her ddramatig sy'n esblygu o ran hawliau dynol yn fyd-eang. Mae cyrffywiau, cyfnodau clo, cwarantin ac ymatebion gwladwriaethol gorfodol eraill yn tresmasu ar hawliau sifil a gwleidyddol. Mae amddifadu o addysg, gwrthod mynediad at fwyd a gofal iechyd, colli bywoliaeth a chanlyniadau eraill yr ymyriadau hyn yn dadwneud enillion gwerthfawr i hawliau cymdeithasol ac economaidd. Mae rhywedd, hil a dosbarth yn benderfynyddion angheuol ar gyfer haint, marwoldeb a chaledi materol. Does dim digon o ystyriaeth yn cael ei rhoi i faich cynyddol llafur gofal a'i ddosbarthiad anghyfartal. Mae buddiannau actorion corfforaethol a llywodraethau amddiffynnol yn bygwth ystumio mynediad at driniaethau a brechlynnau. Mae ein sesiwn lawn agoriadol yn tynnu siaradwyr nodedig at ei gilydd i fyfyrio ar ganlyniadau COVID-19 o ran hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol ar bob lefel, o gyfraith ryngwladol a diplomyddiaeth i'r DU a'i rhanbarthau, o'r llywodraeth i'r cartref.

Yr Athro Lawrence Gostin

Prifysgol Georgetown

Lawrence Gostin yw’r cyntaf i ddal Cadair O’Neill mewn Cyfraith Iechyd Byd-eang, Athro Meddygaeth (Prifysgol Georgetown) ac Athro Iechyd y Cyhoedd (Prifysgol Johns Hopkins). Mae’n cyfarwyddo Sefydliad O’Neill ar gyfer Cyfraith Iechyd Gwladol a Byd-eang ac yn awdur testunau blaenllaw ar gyfraith iechyd ac iechyd cyhoeddus byd-eang. Gwasanaethodd ar Bwyllgor Cynghori’r Cyfarwyddwr Cyffredinol ar Ddiwygio Sefydliad Iechyd y Byd (WHO); ac ar nifer o bwyllgorau cynghori arbenigol WHO, gan gynnwys ar y Fframwaith Parodrwydd Ffliw Pandemig, y frech wen, a data dilyniannu genomig. Mae'n cyd-gadeirio Comisiwn Lancet ar Gyfraith Iechyd Byd-eang. Ef yw Gohebydd Cyfreithiol ac Iechyd Byd-eang y Journal of the American Medical Association, a sefydlydd a Phrif Olygydd Laws a cyn Prif Olygydd y Journal of Law, Medicine & Ethics.

Ann James

Gweithwraig Gymdeithasol, Arweinydd Academaidd a Pholisi

Mae bywyd proffesiynol Ann James wedi cael ei lunio gan ei hymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol i bobl sydd angen gofal a chefnogaeth. Mae ganddi brofiad personol o effaith nam ac anabledd fel mam a gofalwr i'w diweddar fab Rhydian. Ers ymddeol mae Ann wedi gweithio gyda’r Athro Luke Clements (Prifysgol Leeds) i gyflwyno’r cyfnodolyn ar-lein, Rhydian: Cyfraith Lles Cymdeithasol yng Nghymru, sy’n hyrwyddo hawliau pobl sydd angen gofal a chefnogaeth yng Nghymru a thu hwnt trwy ddarparu gwybodaeth amserol, eglurhad o gyfraith a pholisi, a galluogi trafodaeth feirniadol.

 

Yr Athro Michael Fakhri

Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar yr Hawl i Fwyd

 

Mae Michael Fakhri yn Athro'r Gyfraith ym Mhrifysgol Oregon, ac mae'n dysgu ym meysydd cyfraith economaidd ryngwladol, cyfraith fasnachol a chyfraith bwyd. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar yr hawl i fwyd ac agroecoleg. Mae ei agenda damcaniaethol yn cynnwys ymchwilio i rôl y gyfraith mewn anturiaethau imperialaidd a chyfalafol. Mae'n aelod cyfadran o'r Rhaglen Adnoddau Amgylcheddol a Naturiol lle mae'n cyd-arwain y Prosiect Gwydnwch Bwyd. Yn y gwaith hwn, mae'n ymchwilio i sut y gellir defnyddio'r gyfraith i gynyddu bioamrywiaeth trwy arferion cynhyrchu bwyd. Yn ffigwr blaenllaw yn y mudiad Third World Approaches to International Law (TWAIL), mae'n olygydd cyfraniadol i EJIL: Talk! Mae hefyd wedi bod yn gyfrannwr gwadd ar gyfer Legal Form ac Afronomicslaw.

Statue_of_Aneurin_Bevan,_Cardiff_-_geogr

Image credit: Statue of Aneurin Bevan in Cardiff By Philip Halling, CC BY-SA 2.0, https://commons.